REGULAMIN SKLEPU

Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej sklep.pheltom.pl, który określa warunki świadczenia Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę za pośrednictwem witryny http://sklep.pheltom.pl/na rzecz Klientów.

 

Klient to podmiot, który zawiera ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.

 

Konsument to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Sprzedawca to P.H ELTOM Elżbieta Sokołowska, ul. Botaniczna 28 42-200 Częstochowa, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 5731022556, REGON 150093710 będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu.

 

Sklep to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem sklep.pheltom.pl. Sklep świadczy na rzecz Klientów Usługi Elektroniczne, w tym Sprzedaż.

 

Usługa Elektroniczna to usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Sklepu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

 

Koszyk to funkcjonalność Sklepu, umożliwiającą kompletowanie zamówień Produktów przez Klienta. Dodanie Produktu do listy Produktów objętych zamówieniem następuje poprzez użycie przycisku „Do koszyka”, znajdującego się przy Produkcie w obszarze strony internetowej Sklepu.

 

Sprzedaż to świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta usługa sprzedaży Produktów bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywaniem danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.

 

Umowa to umowa o świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Usługi Elektronicznej.

 

Dane Kontaktowe Sprzedawcy to dane Sprzedawcy, przy użyciu których Klient może się z nim skontaktować, tj. P.H ELTOM Elżbieta Sokołowska, ul. Botaniczna 28 42-200 Częstochowa, tel.: +48 606 635 769, adres e-mail: biuro@pheltom.pl

 

Dane Kontaktowe Klienta to dane Klienta, przy użyciu których Sprzedawca może skontaktować się z Klientem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

 

Konto Klienta to panel zarządzający zamówieniami Klienta, dostępny w obszarze Sklepu, pod warunkiem Rejestracji i Logowania.

 

Rejestracja to utworzenie Konta Klienta przez Klienta, przy użyciu formularza rejestracyjnego Sklepu znajdującego się na jego stronie internetowej.

 

Produkt to rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu przez Sprzedawcę w celu Sprzedaży.

 

Dostarczenie to doręczenie Produktów Klientowi na wskazane przez niego miejsce przeznaczenia, za pośrednictwem Przewoźnika.

 

Przewoźnik to będący przewoźnikiem podmiot wykonujący czynności Dostarczania Produktów we współpracy ze Sprzedawcą.

 

Zewnętrzny System Płatności – to system płatności internetowych, którym posługuje się Sprzedawca.

 

Dni Robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

§1 OGÓLNE WARUNKI UMOWNE

Sprzedawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem url Sklepu, w brzmieniu: http://sklep.pheltom.pl/

 

Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 

Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Sklepu.

 

Klienci mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.

 

Podane na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

Świadczenie wszystkich Usług Elektronicznych odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

 

§2 WARUNKI KORZYSTANIA I REJESTRACJA

W celu korzystania ze Sklepu konieczne jest dysponowanie przez Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Firefox, Safari, lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.

 

Korzystanie ze Sklepu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.

 

Zarządzanie zamówieniami Klienta odbywa się za pośrednictwem Konta Klienta. Korzystanie z Konta Klienta jest możliwe po jego utworzeniu, przy użyciu właściwego loginu i hasła. W celu korzystania z Konta Klienta wymaga się zalogowania przy użyciu hasła.

 

Utworzenie Konta Klienta następuje poprzez dobrowolną Rejestrację, polegającą na wypełnieniu i wysłaniu Sprzedawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Sklepu.

 

Wypełnienie formularza rejestracyjnego polega na wypełnieniu wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól formularza, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Klienta danych, a w szczególności Danych Kontaktowych Klienta.

 

Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć iż:

 

wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, w celu realizacji Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę,

 

zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

 

Wysłanie formularza rejestracyjnego polega na jego wysłaniu do Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu, przy użyciu właściwej funkcjonalności, znajdującej się w obszarze formularza rejestracyjnego.

 

§3 ŚWIADCZENIE BEZPŁATNYCH USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów następujące bezpłatne Usługi Elektroniczne:

 

udostępnienie formularza kontaktowego,

 

udostępnienie formularza zamówień,

 

wprowadzenie opinii o Produkcie,

 

prowadzenie Konta Klienta,

 

Newsletter,

 

polecenie Produktu,

 

dodanie Produktu do ulubionych.

 

Umowa o świadczenie usługi udostępnienia formularza kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza kontaktowego i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, w celu wysłania wiadomości do Sprzedawcy.

 

Umowa o świadczenie usługi udostępnienia formularza zamówień zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza zamówień i zostaje rozwiązana w chwili złożenia zamówienia lub zaniechania jego złożenia przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza zamówień znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, w celu wysłania zamówienia do Sprzedawcy.

 

Umowa o świadczenie usługi wprowadzania opinii o Produkcie zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza wprowadzania opinii o Produkcie i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza wprowadzania opinii o Produkcie, w celu jej wprowadzenia. Umowa zakazuje zamieszczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobre obyczaje, godzącym w interesy Sprzedawcy lub postanowienia Regulaminu i uwzględnia uprawnienie Sprzedawcy do moderacji wprowadzonych opinii, w przypadku gdy naruszają one postanowienia Regulaminu.

 

Umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili Rejestracji Konta Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie panelu zarządzającego zamówieniami Klienta.

 

Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili otrzymania przez Klienta na adres poczty elektronicznej potwierdzenia zawarcia Umowy o świadczenie usługi Newsletter przez Sprzedawcę. Zamówienie usługi następuje poprzez użycie przez Klienta właściwego pola aktywacji Newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu udostępnionym przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie Sprzedawcy na rzecz Klienta, polegające na przesyłaniu na adres poczty elektronicznej wiadomości zawierających informacje dotyczące Produktów lub Usług Elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę.

 

Umowa o świadczenie usługi Polecenia Produktu zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza polecenia Produktu i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Zakres niniejszej Umowy obejmuje udostępnienie formularza polecenia Produktu, w celu wysłania wiadomości o Produkcie do osoby trzeciej, wskazanej przez Klienta.

 

Umowa o dodanie Produktu do ulubionych zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z opcji dodania Produktu do ulubionych i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niej lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Dla zawarcia Umowy wymaga się zalogowania w Koncie Klienta. Zakres niniejszej Umowy obejmuje udostępnienie opcji tzw. dodania Produktu do ulubionych, tj. czasowego zapisania Produktu w pamięci Konta Klienta.

 

Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi Elektronicznej może być rozwiązana przez Klienta lub Sprzedawcę bez podania przyczyny i w każdym czasie, przy zastosowaniu ujętych w Regulaminie funkcjonalności lub poprzez wiadomość e-mail, przesłaną pod adres e-mail ujęty w Danych Kontaktowych Sprzedawcy lub Danych Kontaktowych Klienta.

Polityka prywatności

 1. Wstęp

Ochrona Twoich danych osobowych była i jest jednym z najważniejszych aspektów w naszej działalności. Dbamy, byś każdorazowo był poinformowany o wszystkich przysługujących Ci prawach oraz o naszej działalności. Zgodnie z powyższym, i w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), publikujemy uaktualnioną Politykę prywatności.

 1. Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Przetwarzamy dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

 1. Zastosowanie Polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których WKP jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

P.H ELTOM Elżbieta Sokołowska, Botaniczna 28, 42-200 Częstochowa , NIP 5731022556

Adres siedziby: ul. Botaniczna 28 , Narcyzowa 9

Adres doręczeń: ul. Botaniczna 28

e-mail: biuro@pheltom.pl

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- zakładania i zarządzania Kontem Użytkownika,

- realizacji usług Konta i transakcji Użytkownika,

- dokonywania transakcji zakupu,

- dostosowania oferty na podstawie aktywności Klientów,

- kontaktowania się z Tobą w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Twojego konta oraz zamówień, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon,

- realizacji umów kupna-sprzedaży,

- obsługi reklamacji,

- zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną,

- prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora,

- organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych dla Użytkowników,

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych,

- zapewnienie realizacji usług płatniczych,

- wsparcie dla ubezpieczenia zakupionego towaru,

- statystycznych,

- archiwizacyjnych,

- zapewnienia rozliczalności,

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, obowiązujących przepisów prawa (np. prawa podatkowego, cywilnego, dotyczącego rachunkowości) lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osoby trzeciej.

 1. Obowiązek/dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek korzystania z Konta Użytkownika, dokonywania zakupów oraz otrzymywania newslettera. W pozostałych przypadkach Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, np. przetwarzanie plików cookie niezbędnych do działania serwisu internetowego.

 1. Czas przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do zapewnienia prawidłowego świadczenia usługi Konta Użytkownika, realizacji uzasadnionych celów biznesowych Administratora danych, realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym zabezpieczenia, realizacji i ochrony Twoich roszczeń:

- w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie Twojej zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania przez Ciebie tej zgody,

- w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,

- przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy (jest to na przykład zobowiązany zgodnie z przepisami prawa do przechowywania Twoich danych osobowych przez dłuższy okres, jeśli jest to niezbędne do zabezpieczenia i realizacji roszczenia innej firmy lub wykonania obowiązków organów administracji państwowej,

- w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych są:

- biuro rachunkowe i kancelaria prawna świadczące usługi na rzecz Administratora,

- audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi,

- usługodawcy systemów informatycznych i płatniczych umożliwiających prawidłowe działanie Sklepu,

- podmioty świadczące usługi z zakresu badań ankietowych, w tym badań NPS (satysfakcji klienta),

- firmy windykacyjne (przy czym dane osobowe przekazywane są tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu),

- organy państwowe (tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami).

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO masz prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych,

- żądania sprostowania swoich danych osobowych,

- żądania usunięcia swoich danych osobowych,

- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

- żądania przenoszenia danych osobowych.

Wszystkie swoje prawa możesz realizować kontaktując się bezpośrednio z Administratorem:

biuro@pheltom.pl, +48 606 635 769 , ul.Botaniczna 28, 42-200 Częstochowa

 1. Prawo do cofnięcia zgody

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

 1. Skarga do organu nadzorczego

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – GIODO).

 1. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora lub stronę trzecią

Prawnie uzasadnionymi interesami Administratora lub strony trzeciej są:

- realizacja i ochrona roszczeń,

- marketing bezpośredni,

- świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Administrator nie przekazuje Twoich danych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych chyba, że stanie się to jego obowiązkiem ze względu na przepisy prawa.

 1. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Administrator nie dokonuje profilowania Twoich danych osobowych ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 1. Pliki cookies

W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików cookies wyróżnić można te, które są niezbędne do działania naszego sklepu i wykorzystywane są, aby zapewnić:

- utrzymanie sesji użytkownika,

- zapisanie stanu sesji użytkownika,

- umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem logowania,

- zapisanie informacji niezbędnych do działania koszyka internetowego w przypadku zakupów internetowych naszego sklepu,

- monitoring dostępności usług.

Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z naszej strony, ale ułatwiają korzystanie z niej i umożliwiają:

- przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu,

- zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub - wyświetlenia go określoną liczbę razy,

- przywrócenie sesji użytkownika,

- zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie,

- sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo,

- umożliwienie automatycznego zalogowania do produktu (opcja "zapamiętaj mnie"),

- ustawienie preferowanego języka, waluty, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z aplikacją,

- przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w produkcie,

- wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym,

- wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania.

Korzystamy również z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

- monitorowanie ruchu na naszej stronie,

- zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów,

- ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszej strony (potrzebne do analizy korzystania z niej),

- kontrolowanie jak często pokazywana jest Użytkownikom wybrana treść,

- kontrolowanie jak często Użytkownicy wybierają daną usługę,

- badanie zapisów na newslettery,

- wykorzystanie narzędzia do komunikacji,

- integracja z portalem społecznościom,

- płatności internetowe.

Wśród podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy:

- Google Analytics (więcej infomracji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com),

- PayPal (więcej informacji na stronie: www.paypal.pl)

- PayU (więcej informacji na stronie: www.payu.pl)

- DPD (więcej informacji na stronie: www.dpd.pl)

- Facebook (więcej informacji na stronie: www.facebook.com)

- Gmail / Google (więcej informacji na stronie: www.gmail.com , www.google.com)

Możesz zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez nas lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Musisz jednak wiedzieć, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez naszą sronę mogą nie działaćprawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranego produktu.

Bez Twojej wyraźniej zgody nie łączymy nie łączy danych osobowych (imię, adres itd.) z danymi zapisanymi w używanych przez siebie plikach cookie. Aby móc korzystać z funkcji koszyka, należy zaakceptować pliki cookie (tymczasowe/trwałe).

Aktywacja i deaktywacja plików cookie w popularnych przeglądarkach internetowych:

Internet Explorer firmy Microsoft:
"Narzędzia" › "Opcje internetowe" › "Prywatność" › "Ustawienia/Zaawansowane ..." › "Pliki cookie/Zaakceptuj"

Opera:
"Narzędzia" › "Preferencje…" › "Zaawansowane" › "Ciasteczka/Akceptuj ciasteczka"

Mozilla Firefox:
"Narzędzia" › "Opcje…" › "Prywatność" › "Ciasteczka/Akceptuj ciasteczka"

Google Chrome:
"Ustawienia Google Chrome" (Symbol z kluczykiem) › "Opcje" › "Dla zaawansowanych" › "Prywatność" › "Ustawienia treści" › "Pliki cookie" › "Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie (zalecane)"

Apple Safari:
"Preferencje" › "Ochrona" › "Akceptuj pliki cookie: zawsze".

W przypadku chęci deaktywacji plików cookie, należy ostatnią czynność wykonać w odwrotny sposób, np. jeśli jest zaznaczona opcja „akceptuj”, należy ją odznaczyć.

 1. Logi dostępowe

Zbieramy informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej przez jej użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak, żadnych danych pozwalających na Twoją identyfikację (określenie tożsamości).

Musisz wiedzieć, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika naszej strony na żądanie uprawnionych do tego - w oparciu obowiązujące przepisy prawne - organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Informujemy również, iż ilekroć realizujemy swój prawnie uzasadniony interes, każdorazowo rozważamy wpływ przetwarzanych danych osobowych na osoby, których te dane dotyczą. Nigdy nie przetwarzamy większej ilości danych niż tylko ta, która jest niezbędna do wykonania usługi ani w przypadku, gdyby miałoby to negatywny wpływ na te osoby. Co do zasady, większe ilości danych, jak adres e-mail, adres pocztowy, przetwarzamy tylko w przypadku konkretnych usług i kiedy jest to niezbędne, np. zapisy na newsletter, wysyłka zamówienia.

 1. Zmiany w Polityce prywatności

Informujemy, że na bieżąco będziemy aktualizować zapisy niniejszej Politykiw przypadkach, gdy będzie to wymagane:

- zmianami przepisów prawa,

- pojawieniem się nowych wytycznych organów nadzorujących prawidłowość przetwarzania danych,

- zmiany technologii w przetwarzaniu danych osobowych, jeśli będzie ona wpływała na treść Polityki,

-zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.